خبرنامه کارگران کمونیست ایران

یک سایت دیگر با وردپرس

هشتمین یاد روز جانباختگان کارگری خاتون آباد زنده باد

بدست • 23 ژانویه 2012 • دسته: اخبار و تفاسیر

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

کارگران اعتصابی خاتون آباد توسط رژیم اسلامی سرمایه درایران در4 بهمن 1382 دستگیر، زخمی و کشته شدند!

زمانیکه کارگران ذوب مس درخاتون آباد برای کارودرمخالفت با اخراجها و پرداخت دسمتزدهای عقب افتاده شان اعتصاب وتحصن کردند، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کارگران را به گلوله بستند ودراین حمله وحشیانه چند تن از کارگران و مردم شهرجان باختند که تنها اسامی 4 نفر از کارگران به نام های ریاحی، مهدوی، جاویدی، مومنی ویک دانش آموز بنام پورامینی اعلام گردید. در این یورش که از آسمان و زمین صورت گرفت، تعداد زیادی ازکارگران ومردم پشتیبان کارگران نیززخمی و دستگیر شدند.

جنبش کارگری در ایران و دیگر نقاط جهان هرگز 4 بهمن 1382، این روز سیاه را فراموش نخواهند کرد. کارگران درمقابل این عمل جنایتکارانه حامیان سرمایه، ساکت نمانده ونمی مانند. حاکمان مدافع سرمایه اما، باید بدانند که هیچ جنایتی کارگران را از مبارزه و تعقیب خواست های برحق شان باز نمی دارد.

رژیم کارگرستیزایران پس از قدرتگیری اش، کارگران و مردم ایران را از حقوق اولیه و پایه ای خود محروم کرده است.

رژیم ایران حق اعتصاب و حق تشکل را برسمیت نمی شناسد.

رژیم ایران صدها کارگر فعال را اعدام کرده و فعالین کارگری زیادی را زندانی کرده است.

رژیم ایران فعالین دانشجویی را تحت تعقیب قرارداده، بازداشت و زندانی میکند.

رژیم ایران مبنای قوانین اش را بر تبعیض علیه زنان و بویژه زنان کارگرقرارداده است.

رژیم ایران هزاران کارگر افغانستانی و مهاجررا به نیروی کار ارزانتربا سخترین شرایط کاری و به زندگی مشقت بار محکوم کرده و تعداد بیشماری را تا کنون وحشیانه اعدام، شکنجه و اخراج نموده…

یک طبقه کارگر متشکل درنهادهای طبقاتی خود همراه با دیگراقشارتحت ستم، قادراست که این وضعیت را دگرگون نماید تا خود و دیگرمردم زحمتکش را ازفقروبیخانمانی ناشی ازسلطه سرمایه نجات دهد.

محاکمه آمران و عاملان کشتار کارگران خاتون آباد

سیاستهای جنایتکارانه و ضد کارگری رژیم سرمایه داری ایران را محکوم کنیم.

ازکارگران و تمامی سازمانهای بین المللی کارگری میخواهیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران را به خاطراین جنایت و کشتارهزاران کارگر و انسان معترض وآزادیخواه که هنوزادامه دارد را محکوم نمایند. ونیزخواهان آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی شوند.

سازمانیابی آزاد، حق تشکل، حق اعتصاب، آزادی بیان و تجمع از حقوق پایه ای کارگران است

ژانویه 2012

دیدگاه خود را بیان کنید.