خبرنامه کارگران کمونیست ایران

یک سایت دیگر با وردپرس

در ستایش اتحاد- س. شایان

بدست • 21 دسامبر 2009 • دسته: اخبار و تفاسیر٬ دسته‌بندی نشده

etehad
اتحاد در تعریف به مفهوم يکي شدن و يگانگي کردن ، يک رنگي ،يگانگي ،يکدلي ، يک جهتي . موافقت در امری و… آمده است. برای ما که ساختن دنیای بهتر،الغای ستم طبقاتی و استثمار انسان از انسان را وجه همت خود قرار داده ایم و می خواهیم قبل از هرچیز انسان خود اختیاردار خویش باشد، چاره ای جز اتحاد با کسانی که کمابیش چون ما می اندیشند نداریم.
از آنرو که جامعه مورد نظر ما نیز جامعه ای مبتنی بر اتحاد داوطلبانه و آزاد افراد ستم ستیز و ناستمگر است ، درواقع اتحاد امروزی سنگ بنای جامعه فرهمند فردا خواهد بود. یک درواقع دیگر نادانی ما نسبت به زمان تحقق چنین جامعه ای است : فردا، ماه آینده، سال آینده، قرن آینده …؟ ما اعتراف می کنیم که نمی دانیم و همزمان معترفیم که در تحقق اش شک نداریم. بنابراین اتحاد ما و تلاش لحظه به لحظه ما جدای از ساختن جامعه مورد نظر نیست زیرا اتحاد و تلاش، موجب افزایش بلاگسست ظرفیت ، اراده و آگاهی ما نسبت به بیان اجتماعی ضرورت های پیش رونده خواهد شد.
ما برای بسط آگاهی، تحکیم اراده برای تغییر مستمر و افزایش ظرفیت فردی و جمعی در جهت لغو بردگی ، نادانی، خرافه پرستی ، دروغ و نفرت انسانهای هم سرنوشت از یکدیگر مبارزه می کنیم و در این راه هر ضربه ای به بنیان حاکمیت ِ حافظ منافع طبقات استثمارکننده و غارتگر فی النفسه مبارزه در این مسیر خواهد بود. پیش نیاز این مبارزه – بی شک – وحدت، همدلی و همراهی است.
سویه عمومی مبارزات جاری، با توجه به شعارهای مردم در اعتراضات خیابانی، آزادیخواهانه و برابری طلبانه است. علیرغم رادیکالتر- در معنای پرداختن به ریشه ها – شدن تدریجی خواستها که از قضا موجب هراس اقتدارگرایان و اصلاح طلبان شده است ، هنوز به طور قطعی نمی توان پدیداری افق روشن برای آینده را به مردم وعده داد. تا پاگیری صف متحد نیروهای چپ و رادیکال که بتوانند مهر مستقل خود را بر پیشانی جنبش جاری بکوبند و تا طرح مستقلانه خواستهای طبقات تحت ستم، کنشهای سیاسی رسمی و بی محتوا حرف نخست را خواهند زد هرچند که رزمندگی را پیشه خود کنند.بی شک هم اینک سیاست در بحران است، همان طور که دولت در بحران است. دره هر دم شکافته تر شونده مطالبات مردم و آنچه قدرت سیاسی انجام می دهد، یا ناتوان از انجام آنهاست، لحظه به لحظه افزون تر می گردد. این بحران سیاسی که بحران ایدئولوژیک نیز هست می تواند برای شکل گیری وحدت نظری و عملی طیف چپ فرصت مناسبی باشد.
جنبش حاضر در دو سطح که تا درجات معینی در هم موثرند، جریان دارد. در سطح ظاهری جنگ پوسترها ، شعارها ، نمادها و دراعماق نیازها و مطالبات واقعی مردم را می توان دید. برای ساماندهی و رسمیت بخشیدن به این مطالبات و مهمتر از همه بدست آوردن آنها اتحاد عمل بر سر برنامه حداقل مرحله ای از سوی همه نیرو های درگیر در مبارزه ضروری است.
به نظر می رسد با رادیکال تر شدن جنبش ، سویه غالب آن بتدریج مقهور اراده گرایی کور می شود. استراتژی کنونی حاکمیت احیای ارتجاع از رمق افتاده و دور کردن جنبش از رادیکالیسم است که نتیجه آن در صورت موفقیت چیزی جز نادیده گرفتن خواست مردم و ناشنیده گذاشتن شعارهای انسانی و دمکراتیک نخواهد بود. راندن تدریجی جنبش از موقعیت حمله به مبانی استبداد و دیکتاتوری به موضع دفاع از نمادهای ارتجاع خواست حاکمیت است و به بهانه خنثی کردن ترفند رژیم نباید گرفتار چنین دامی شد. بلوای اخیر بر سر پاره کردن عکس خمینی، در همین راستا و با هدف به حاشیه راندن مطالبات مردم انجام می گیرد . اگر هدف ثانوی این اقدام آماده کردن زمینه برای حذف رهبران اسمی جنبش سبز باشد بوضوح نشانگر گیجی و سردرگمی حاکمیت در سیاست مقابله با مردم است. دستگیری و حتا حذف آنها نتیجه ای جز تعمیق جنبش نخواهد داشت … این اما به معنی افتادن رهبری بدست عناصر رادیکال نیست. این امر می تواند عناصر میلیتانت جنبش سبز را به فرافکنی کینه و نفرت در ماجراجویی های کور بکشاند و مبارزه طبقاتی را تابع خود کند.
برای خنثی کردن سیاست کنترل و سپس نابود کردن جنبش از سوی حاکمیت راهی جز پیشروی بی وقفه و حفظ موضع دفاع از حقوق مردم نیست. هر ضربه ولو کوچک به ساختار دروغ و غارتگری حاکمیت ، چه در خیابان و چه در دانشگاهها و ترجیحا ً در مراکز کار و تولید ، نگهداشتن شعله امید به فردایی بهتر است. امید و باور داشتن به آزادی و دمکراسی – هر چند در ذهن – بهتر از پذیرفتن انقیاد و بردگی و گردن نهادن تسلیم طلبانه به حاکمیت های استبدادی در عرصه نظر و عمل است.

متحدانه شعله امید را برافروخته نگهداریم و به مردم اطمینان دهیم که این شاخ و شانه کشیدن ها ادامه همان پاچه گرفتن های خامنه ای و احمدی نژاد در ماهها و هفته های گذشته است و نتیجه ای جز فرو رفتن بیشتر حاکمیت در منجلاب سقوط و تباهی نخواهد داشت.

دیدگاه خود را بیان کنید.